R10 - Support – Ultracom

Produktsupport

ultracom R10

Ultracom R10 mjukvaruuppdatering. Mjukvaruversion: B4 Datum: 2019.09.14 Innehåll:

 • Förbättrad kompatibilitet med Googles funktioner
 • Små uppdateringar i programvaran.
  
  
+
-
INSTRUKTIONER FÖR MJUKVARUUPPDATERING

Innan du uppdaterar enheten, se till att enheten har ett full laddat batteri installerat och att enheten är påslagen. Denna uppdatering görs genom Ultracom applikationen. Uppdatera din R10 enhet via applikationens ”Uppdatera enhet” funktion. NOTERA! Endast enhetens huvudanvändare kan genomföra uppdateringen. Se till att det SIM-kort som sitter i R10 enheten har stöd för mobildata.

HANDBÖCKER

 • 1. Introduktion
  • ← Back
   • Bäste kund, Tack för att just du har valt att köpa en Ultracom R10 -enhet. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig den bästa, mest exakta och högst kvalitativa spårningsenheten på marknaden. Vi på Ultracom är trygga i kvalitén av våra produkter och erbjuder därför två års garanti på enheten. Du finner den senaste versionen av manualen via vår hemsida.

 • 2. Generella säkerhet- och underhållsinstruktioner
  • ← Back
   • Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder dig av enheten. Garantin täcker inte eventuella skador eller fel som uppkommit av felaktigt användande av enheten. När du är bekant med hanterandet av enheten så kommer du att veta hur du på bästa sätt använder den på ett så korrekt, säkert och flexibelt sätt som möjligt.  Varning: Risk för explosion om batteriet ersätts av fel typ.  Varning: Notera polerna på batteriet och batterihöljet.  Varning: Halsbandets yta kan bli het om det används vid hög utomstående temperatur. Notera: Varselljuset på enheten avger högintensivt ljus. Stirra inte på det aktiva ljuset.

   • Använd endast säkra och godkända 3.7 V 18650 Li-ion batterier och laddare som är rekommenderade av tillverkaren. Batteriet ska vara utrustat med ett skyddschip. Du kan få rekommendationer för batterier från auktoriserade Ultracom återförsäljare eller direkt från tillverkaren. Notera plus (+) och minus (-) markeringarna när du installerar batteriet i enheten eller laddaren. För att batteriet ska få en sån långvarig livstid som möjligt se till bara ladda batterierna när det finns ett reellt behov. Låt inte heller batterierna ligga inaktiva under en längre period av tid. Följ alltid de rekommendationerna för batterier och laddare som kommer från tillverkaren. Ladda batterierna innan du använder dem i enheten. Det är rekommenderat att du tar ur batterierna från enheten mellan varje användning. Batteriets kapacitet och därmed drifttiden är reducerad när det är under tungt användande eller blir liggandes oanvänt under längre perioder av tid. Detta kan avhjälpas genom att använda en smartladdare. Smartladdare kan köpas från välsorterade elektronikhandlare. Det är rekommenderat att du byter batterier varje år för att på sätt försäkra dig om att du kan använda enheten utan problem under lägre perioder av tid.

   • Det kan förekomma inkorrekt information på kartorna och positionen som ges kan likväl vara inkorrekt eller så kan det förekomma problem med att få en position. Flera faktorer kan påverka lokaliseringen av enheten så som ogynnsam positionering av satelliterna, stora byggnader, naturliga hinder eller ogynnsamma väderomständigheter. Positionssystemet ska aldrig användas för att få fram en exakt position, man ska aldrig förlita sig på ett GPS system som det enda verktyget för att få fram en exakt position. Notera! Se alltid till att få åtminstone en position från enheten innan du släpper hunden så att du försäkrar dig om att batterierna är tillräckligt laddade och att enheten fungerar normalt. Du kan fästa ett koppel i koppelfästet på halsbandet. Koppelfästet är dock enbart avsett för kortare sessioner. Halsbandet kan tvättas utan användandet av kemiska tvättmedel. Den avtagbara halsbansdelen är utbytbart och kan kortas av efter behov. Klipp dock inte mellan elektronik- och batteridelen.

 • 3. Uppstart och användande av enheten
  • ← Back
   • För att installera ett halsband i enheten, trä försiktigt halsbandet in i enheten med spetsen vänt framåt, börja vid batteridelen.

   • Beroende på land så kan din enhet komma förinstallerad med ett SIM-kort. Du kan då börja använda det förinstallerade SIM-kortet eller ersätta det med ett eget SIM-kort från valfri operatör. Läs mer om det förinstallerade SIM-kortet i det bifogade informationsbladet som kom med enheten. SIM-kortet som används i enheten måste kunna skicka och ta emot textmeddelanden och använda mobildata. Ett SIM-kort med multipla telefonnummer ska ej användas. Notera! Det SIM-kort du använder i enheten ska vara ett officiellt beskuret nano SIM-kort från operatören. Om du vill använda dig av ett eget SIM-kort i enheten så är det rekommenderat att du avlägsnar PIN-kodsförfrågan. Enheten kan avaktivera de flesta förinställda PIN-koder satta av operatörer vilket tar bort behovet av att på egen hand avaktivera PIN-låset i vissa situationer. Om inte enheten kan avaktivera SIM-kortets PIN-kod så kommer en röd lampa att lysa med ett fast sken. Om så är fallet, ta ur SIM-kortet, stoppa det i en telefon och med hjälp av den avlägsna PIN-koden från SIM-kortet. Hur du går tillväga för att göra detta finner du i din telefons manual. För att installera ett SIM-kort i enheten. Avlägsna först enhetens SIM-kortslucka med hjälp av det bifogade verktyget. Om det finns ett förinstallerat SIM-kort, avlägsna kortet försiktigt genom att trycka kortet inåt med hjälp av fingernageln. Kortläsaren kommer då att fjädra ut SIM-kortet som då enkelt kan avlägsnas. Installera det nya SIM-kortet i enheten genom att försiktigt trycka in kortet i SIM-kortsläsaren tills det att kortet låses på plats. Sätt tillbaka SIM-kortsluckan så som beskrivs på bilden. Dra nu försiktigt åt skruvarna med hjälp av det bifogade verktyget. Applicera ej större kraft än vad som behövs när du drar åt skruvarna.

   • Ladda batteriet innan det installeras i enheten. Avlägsna batteriluckan genom att vrida den motsols och placera ett 3.7 V 18650 Li-Ion batteri i batterihållaren. Var noggrann med att notera plus (+) respektive minus (-) markeringarna på batteriet och batterihållaren. Stäng batteriluckan genom att vrida det medurs. Endast batterier som är godkända av tillverkaren och utrustade med skyddschip får användas i enheten.  

   • Strömmen till enheten sätts på genom att förflytta ON/OFF ikonen på batterihöljet till ON/OFF ikonen på elektronikhöljet. Grönt LED-ljus tänds under 3 sekunder för att indikera att enheten är påslagen. När LED-ljuset upphör att lysa kan du flytta på ON/OFF ikonerna. Notera! Om batterinivån är mellan 25 – 75% kommer det istället för det gröna LED-ljuset tändas ett vitt LED-ljus. Om batterinivån är under 25% kommer istället en röd LED-lampa att tändas. För närmare information om enhetens ljussignaler se kapitel 3.7. Efter att enheten har startat upp, ta ut enheten under bar himmel utan hinder till satelliterna för att på så sätt garantera att den får GPS kontakt. Ett grönt LED-ljus på enheten kommer att börja blinka med en sekunds mellanrum för att på så sätt indikera att enheten söker efter satelliter. När enheten funnit satelliterna kommer LED-ljuset att börja blinka med tre sekunders mellanrum. Notera! Om SIM-kortet är inkorrekt installerat eller om enheten ej kan låsa upp PIN-koden kommer enheten ej att starta och istället kommer den röda LED-lampan att lysa med ett fast sken.

   • Du måste ha mobilapplikationen Ultracom installerad i mobilenheten för att utrustningen ska fungera. Öppna mobilenhetens applikationsbutik (Android: Google Play, Apple iOS: App Store) och sök butiken efter nyckelordet, Ultracom. Ladda ner och installera applikationen och fortsätt sedan med registreringen. Efter att registreringen är genomförd, öppna applikationens huvudmeny och välj ”Enheter”. Från enhetsskärmen välj ”Lägg till..”/”+”-ikonen (beroende på mobilenhetens operativsystem). Från listan välj, ”Sök från tjänsten”. Applikationen begär nu ”enhetens ID-nummer” som du finner på första sidan av det här dokumentet på enhetstypsklistermärket. Enhetens ID-nummer går även att finna under det avtagbara halsbandet på enheten på ett separat klistermärke. Skriv in övrig nödvändig information som efterfrågas så som enhetens lösenord och namn och välj ”Spara”. Välj enheten från listan och dess aktuella position visas på kartan. Alla av Ultracom applikationens funktioner finns presenterade i applikationens manual.

   • När du genomfört installationen av enheten kan du nu sätta halsbandet på hunden. Dra åt halsbandet med en lämplig täthet och fäst sedan försiktigt halsbandets spänne. Placera enheten på hundens nacke så att batteridelen säkert placerar sig under hundens hals och att den externa antennen pekar bakåt. Läget på enhetens batteridel varierar beroende på hundens tjocklek på nacken. Notera! Se till att du alltid får åtminstone en position från enheten innan du sätter halsbandet på hunden och släpper. Detta för att försäkra dig om att batterierna är tillräckligt laddade och att allt fungerar normalt.

   • Enheten stängs av genom att du för ON/OFF-ikonen på batterihöljet till ON/OFF-ikonen på elektronikhöljet. Ett grönt LED-ljus lyser upp för att indikera att enheten stängs av. Håll ikonerna intill varandra tills det att LED-ljuset slutar att lysa. Batteriet i enheten är inte nödvändigt att ta ur men det är inte rekommenderat att låta batteriet vara kvar inuti enheten under längre perioder av tid. Notera! Om batterinivån är mellan 25–75% kommer istället ett vitt LED-ljus att aktiveras. Om batterinivån är under 25% kommer istället ett rött LED-ljus att aktiveras. För mer information om enhetens ljussignaler, se kapitel 3.7.

   • Enheten signalerar olika funktioner och batterinivån genom olika ljusindikationer:

    ENHETENS STATUS GRÖN LED RÖD LED VIT LED INFO
    Enheten sätts på Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivån över 75%) Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivån under 25%) Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivå 25-75%) Indikerar att ON/OFF ikonerna är intill varandra.
    Enheten stängs av Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivån över 75%) Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivån under 25%) Ljuset tänds i 3 sekunder (batterinivå 25-75%) Indikerar att ON/OFF ikonerna är intill varandra.
    Söker efter satelliter Blinkar en gång i sekunden Blinkar en gång i sekunden (batterinivån under 25%) Enheten söker efter satelliter.
    Normal funktionalitet Blinkar en gång var tredje sekund Blinkar en gång var tredje sekund (batterinivån under 25%) Satellit och dataanslutning funnen.
    Uppstart Lyser ihållande Första uppstart, dataanslutning OK -> Lägg till enhet.
    Problem med enheten Lyser ihållande Problem med enheten t.ex. inget SIM-kort hittas eller att SIM-kortets lås är aktivt (PIN-kod).
 • 4. Andra funktioner
  • ← Back
   • Halsbandsdelen på enheten är utbytbar och kan förkortas till önskvärd längd. Håll enheten med ena handen i enhetens batteridel med batteridelen och spännet vänt bort ifrån dig. Trä ur halsbandet genom att försiktigt dra det ut ur enheten. För att installera ett nytt halsband i enheten, trä försiktigt halsbandet in i enheten med spetsen vänt framåt, börja vid batteridelen. Skjut försiktigt in halsbandet på plats och försäkra dig om att spännet kommer så nära batterihöljet som möjligt. Du kan även förkorta halsbandet genom att beskära eller klippa det till önskvärd längd. Notera dock att du inte skär eller klipper delar mellan enhetens batteri- och elektronikdel!

   • Enheten är försedd med en extern GSM-antenn för att ge bästa möjliga GSM mottagning. Antennen säljs som ett separat tillbehör av Ulracoms återförsäljare. Antennen är utbytbar av användaren själv. Följ instruktionerna som kommer tillsammans med antennen. Notera! Använd endast antenner som har tillverkats av Ultracom. Användandet av tredjepartstillverkade antenner kan göra att garantin upphör att gälla.

   • Ultracom R10-enhetens firmware kan uppdateras genom Ultracom applikationen. Enheten måste vara i kontakt med ett mobilt datanätverk och den initiala uppstarten av enheten måste ha genomförts innan ett uppdateringskommando kan skickas till enheten. Uppdateringen aktiveras genom applikationens ”Info&Inställningar”- meny genom att välja ”Firmware version”. Ultracom applikationen kommer då att guida dig genom uppdateringsprocessen. Mer information finner du i Ultracom applikationens fullständiga manual via vår hemsida.

 • 5. Teknisk information
  • ← Back
   • Typ: Ultracom R10 Batteri typ: Ett 3.7 18650 Li-Ion Operativ temperatur: -15 °C … +55 °C Vikt: Utan/Med batteri 280 / 320 gram Vattentät: 0.5m/30min Operativ tid: ungefär 65 timmar Lokaliseringsmetod: GPS / Glonass GSM: 900/1800 MHZ Garanti: 2 år Tillverkningsland: Finland Alla rättigheter förbehållna. Härmed försäkrar Ultracom Ltd. att denna typ av radioutrustning Ultracom GSM 900/1800 MHz GNSS-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.ultracom.fi Enheten har tillverkats efter den 13 augusti 2005. Vid slutet av enhetens livscykel måste enheten tas till en återvinningscentral för att där lämnas in som elektronik och elektroniska enheter. Tillverkare: Ultracom Oy Takatie 6, 90440 Kempele FINLAND tel. +35810 666 4800 info@ultracom.fi www.ultracom.fi www.sharetheadventure.net

 • 6. Ansvar och garantier
  • ← Back
   • Garantins villkor, förutsättningar och instruktioner är beskrivna i följande kapitel i överensstämmelse med konsumentskyddslagen i händelse av att enheten inte fungerar som tänkt. Om din Ultracom R10 produkt behöver garantiservice, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten eller vår tekniska support. Tillverkarens garanti täcker inte de indirekta kostnaderna förknippat med användandet av denna produkt. Tillverkaren är inte ansvarig för användandet av tredjeparts mjuk- eller hårdvara. Ultracom Oy förbehåller sig rätten att fullständigt stänga ner eller begränsa användandet av produkten för en individuell användare om man misstänker felaktig användning. Ultracom förbehåller sig rätten att ändra priser utav tjänster vars prissättning är beroende utav tredjeparts tjänsteleverantörer utan att på förhand specifikt informera om detta. Om priserna markant skiljer sig från normala priser så är Ultracom berättigad att utan förvarning justera priserna för tjänsten. Ultracom är inte ansvariga för kompatibiliteten av mobila enheter (mobiltelefoner eller plattor) och mjukvaran. Enheten får endast användas för ändamålen som omnämns i denna användarmanual. Garantin täcker inte problem eller skador som uppstår utifrån felaktigt användande eller oförsiktigt lagrande av produkten och dess batterier. Enbart säkra och godkända 3.7 V 18650 Li-Ion batterier med skyddschip och som rekommenderats av tillverkaren får användas i enheten. Användandet av batterier utan skyddschip kan orsaka skada på utrustningen och/eller utgöra fara. Fråga efter batterirekommendationer från auktoriserade Ultracom återförsäljare eller direkt från Ultracom. Tillverkaren är inte ansvarig för användandet av produkter som levereras tillsammans med enheten från tredjepartstillverkare som inte är relaterade till Ultracom Oy, Ultracom eller andra märken skötta av Ultracom. Den garantipolicy som framhålls av de individuella tillverkarna gäller för dessa produkter. Dessa produkter inkluderar telefoner, batterier, laddare och Bluetooth moduler. Ultracom tillskriver sig begränsat ansvar för hanterandet och användarsupport för ovan nämnda produkter. Ultracom är inte ansvariga för tillbehör eller tillvägagångssätt som följer med dessa produkter. Enheten kan sända data så som lokaliseringsdata, firmware information, användarens telefonnummer och så vidare till Ultracom Oy och/eller partners till Ultracom Oy. Genom att du börjar att använda enheten accepterar du att information skickas till och lagra hos Ultracom och/eller partners till Ultracom. Informationen lagras så att användaren i realtid eller vid ett senare tillfälle (tillgång till spårningshistorik) kan se enhetens position. All information kan permanent raderas genom att kontakta Ultracom med en skriftlig förfrågan. Tillverkare Ultracom Ltd. Takatie 6, 90440 Kempele FINLAND tel. +35810 666 4800 info@ultracom.fi www.ultracom.fi www.sharetheadventure.net

   • Om produkten* visar sig vara defekt under garantitiden på grund av felaktigt material, tillverkning eller design så kommer tillverkaren och/eller tillverkarens auktoriserade service representanter att reparera produkten* utan avgift för arbete och delar inom en rimlig tid. Denna garanti är endast tillgänglig när denna garantidokumentation eller annat köpebevis (indikerar datum för köp av produkten, produktens serienummer och säljare av produkten) presenteras tillsammans med den defekta produkten*. Tillverkaren och/eller auktoriserade service representanter kan neka att reparera produkten om någon av ovan nämnda dokumentationer inte presenteras. Denna begränsade garanti är endast giltig i landet där produkten* köptes samt att Ultracom har avsett att försäljning av produkten ska ske i landet i fråga. Garantin börjar gälla från och med att produkten* först är såld till slutanvändaren. Produkten* består ofta av flera olika delar och för de olika delarna kan olika garantitider gälla: – För Ultracom R10 enhet gäller två (2) års garanti från och med slutanvändarens inköp av produkten med undantag av antennen som har ett (1) års garanti från och med köpdatumet av produkten. – För mjukvaran som levereras med produkten* gäller ett hundra åttio (180) dagar. – Tillbehören som tillhandahålls med produkten* täcks av respektive tillverkares garantipolicys. Vad tillverkarens garanti inte täcker

    1. Slitage från normalt användande.
    2. Defekter beroende på konvertering eller modifikationer av produkten*.
    3. Om enheten* är öppnad så avslutas omedelbart garantin.
    4. Defekter orsakade av felaktigt användande eller lagrande av denna produkt*.
    5. Skador uppkomna av batterier som har installerats inkorrekt eller ej i överensstämmande med tillverkarens rekommendationer.
    6. Reparationer gjorde av användaren eller själva återförsäljaren utan tillstånd från service representanten. Se punkt tre (3).
    7. Olyckor eller liknande orsaker som står utanför tillverkarens kontroll (force majeure).
    8. Ultracom frånsäger sig specifikt någon garanti för något separat plugin som levereras med produkten*.
    9. Användandet av reservdelar som inte är officiellt tillverkade av Ultracom kan ogiltighetsförklara garantin. Detta inkluderar SIM-luckor, batteriluckor och antenner.

    Denna garanti påverkar inte rättigheter tillämpade under nationell lag beroende på kundens nationalitet eller kundens rättigheter i relation till försäljare genom köpare/säljare överenskommelsen. Reproduktion, distribution eller lagrandet av delar eller hela detta dokument utan skriftligt tillstånd av Ultracom är förbjudet. Andra produkter och företagsnamn omnämnda i denna dokumentation kan vara varumärken eller handelsnamn av dess respektive ägare. Ultracom applicerar en policy av fortsatt utvecklande och därav reserverar sig rätten att utan förvarning göra förändringar och förbättringar av samtliga delar, funktioner eller utseendet av produkten* som beskrivs i denna dokumentation. Ultracom är inte ansvariga för någon form av direkt eller indirekt skada, inkluderat förlust av data eller inkomst. Innehållet i detta dokument tillhandahålls ”som det är “. Dess noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll tillhandahåller inte någon uttryckt eller underförstådd garanti. Ej heller garantera dess säljbarhet eller lämplighet för någon särskild anledning såvida inte något annat specificeras av offentlig politik lagstiftning. Ultracom förbehåller sig rätten att utan förvarning revidera eller återkalla detta dokument. Funktionerna, funktionaliteten eller användandet av funktionerna listade i denna användarhandbok kan komma att ändras som ett resultat av produktens* utveckling. Tillgängligheten av denna produkt* kan variera beroende på region. Du kan få ytterligare information från din auktoriserade Ultracom återförsäljare. *Produkt/Enhet = Ultracom R10

   • Symbolen som återfinns på denna produkt och dess emballage innebär att produkten inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället ska den tas till en återvinningsstation och placeras i insamling för ändamålet. Genom att försäkra korrekt återvinning av enheten så hjälper du till att undvika potentiella miljömässiga faror och mänskliga hälsorisker som annars kan uppstå vid olämplig hantering. För mer information om processering och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala miljömyndighet, avfallshanteringstjänst eller butik där produkten inhandlades.

   • Denna symbol betyder att batterierna inte får placeras med vanliga hushållssopor. Försäkra dig om att batteriet på ett lämpligt sätt tas ur bruk för att på så sätt förhindra eventuella negativa effekter för människor eller miljön som inkorrekt hantering av ett uttjänat batteri kan leda till. Det återvunna materialet hjälper till att bevara naturresurser. För att försäkra dig om att produkten blir omhändertagen på ett korrekt sätt, ta produkten till en insamlings- eller återvinningsstation för elektronik och elektrisk utrustning. Ta batteriet till en uppsamlingsstation för batterier. Du kan få ytterligare information om hur du återvinner batterier från dina lokala miljömyndigheter, hushållsavfalls service eller butiken där du köpte produkten.

Har du frågor? Vi hjälper gärna.WhatsApp